Slutbesiktning

Slutbesiktningen ska, om inte annat har avtalats av parterna, genomföras vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.

Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för Slutbesiktning. Om inte parterna genom besiktningsplan har träffat särskild överenskommelse.

Vid ett förtida ibruktagande av del som inte utgör huvuddelen kan part påkalla Slutbesiktning av den del som ska tas i bruk. Garantitiden för del som godkänns vid sådan besiktning löper från godkännandet av delen intill utgången av garantitiden för den sist godkända delen i entreprenaden.

Pris från 4600 kr (inkl. moms)

Att tänka på

När entreprenadtiden löper mot sitt slut ska en Slutbesiktning av entreprenaden göras för att kontrollera att entreprenören har genomfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt.