Särskild besiktning

Part har rätt efter entreprenadtidens utgång påkalla Särskild besiktning avseende sådant fel som beställaren har påtalat. Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

Särskild besiktning är till för att upptäcka allvarliga fel under garantitiden Eftersom garantitiden sträcker sig upp till hela tio år finns chans att påkalla särskild besiktning under hela denna tid.

Pris från: 3100 kr (inkl. moms)

Särskild besiktning kan ske avseende

  • Fel som beställaren skriftligen anmält till entreprenören inom sex månader efter entreprenadtidens utgång eller, om felet är väsentligt, inom 18 månader efter entreprenadstidens utgång.
  • Fel som beställaren påtalat och som framträtt efter entreprenadtidens utgång.