Förbesiktning

Besiktning av färdigställt arbete eller färdigställd del av entreprenaden under entreprenadtid. Förbesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället, på den del av entreprenaden som besiktigas.

Förbesiktning kan endast påkallas under entreprenadtiden och ska anses ligga i bådas parternas intressen. Att förbesiktning är genomförd innebär inte att besiktningsmannen är förhindrad att vid Slutbesiktning påtala ytterligare fel som bort märkas vid Förbesiktningen. Ställningstaganden vid normerande Förbesiktning ska dock efter parternas accept anses vara slutliga.

Pris från: 3800 kr (inkl. moms)

Parterna har rätt att påkalla förbesiktning om

  • Arbete efter färdigställandet av entreprenaden inte är eller inte utan väsentligt ingrepp blir åtkomligt för besiktning.
  • Avhjälpande av fel i arbete efter färdigställandet skulle vara till väsentlig olägenhet för parten.
  • Arbete före färdigställandet tas i bruk av beställaren eller i övrigt särskilda skäl föreligger.
  • Förbesiktningen har sin största praktiska betydelse som komplement eller alternativ till beställarens fortlöpande kontroll liksom till entreprenörens egenkontroll.