Efterbesiktning

Efterbesiktning kan också påkallas om entreprenören underlåter att avhjälpa fel i rätt tid. Vid Efterbesiktning ska konstateras om fel som norterades vid tidigare besiktning är fackmässigt avhjälpt eller ej. I utlåtandet över Efterbesiktning som skickas till både beställaren och entreprenören norteras de kvarvarande fel som inte avhjälpts och evevtuella följdfel som uppkommit.

Båda parter har rätt att påkalla en Efterbesiktning. Kostnaderna för Efterbesiktning belastar entreprenören om stor antal fel kvarstår annars får beställaren stå för den.

Pris från: 3200 kr (inkl. moms)

Att tänka på

Part har rätt att påkalla Efterbesiktning för att på ett opartiskt sätt konstatera om fel som noterades vid tidigare besiktning är fackmässigt avhjälpt eller ej.